Scratch

Cách chia động từ scratch rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ scratch ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SCRATCH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to scratch scratching scratched
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn scratch scratch scratches scratch scratch scratch
Hiện tại tiếp diễn am scratching are scratching is scratching are scratching are scratching are scratching
Quá khứ đơn scratched scratched scratched scratched scratched scratched
Quá khứ tiếp diễn was scratching were scratching was scratching were scratching were scratching were scratching
Hiện tại hoàn thành have scratched have scratched has scratched have scratched have scratched have scratched
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been scratching have been scratching has been scratching have been scratching have been scratching have been scratching
Quá khứ hoàn thành had scratched had scratched had scratched had scratched had scratched had scratched
QK hoàn thành Tiếp diễn had been scratching had been scratching had been scratching had been scratching had been scratching had been scratching
Tương Lai will scratch will scratch will scratch will scratch will scratch will scratch
TL Tiếp Diễn will be scratching will be scratching will be scratching will be scratching will be scratching will be scratching
Tương Lai hoàn thành will have scratched will have scratched will have scratched will have scratched will have scratched will have scratched
TL HT Tiếp Diễn will have been scratching will have been scratching will have been scratching will have been scratching will have been scratching will have been scratching
Điều Kiện Cách Hiện Tại would scratch would scratch would scratch would scratch would scratch would scratch
Conditional Perfect would have scratched would have scratched would have scratched would have scratched would have scratched would have scratched
Conditional Present Progressive would be scratching would be scratching would be scratching would be scratching would be scratching would be scratching
Conditional Perfect Progressive would have been scratching would have been scratching would have been scratching would have been scratching would have been scratching would have been scratching
Present Subjunctive scratch scratch scratch scratch scratch scratch
Past Subjunctive scratched scratched scratched scratched scratched scratched
Past Perfect Subjunctive had scratched had scratched had scratched had scratched had scratched had scratched
Imperative scratch Let′s scratch scratch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. single asian female dating.

Nên đọc
Close
Back to top button