Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Clink

Cách chia động từ clink rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ clink ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CLINK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to clink clinking clinked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn clink clink clinks clink clink clink
Hiện tại tiếp diễn am clinking are clinking is clinking are clinking are clinking are clinking
Quá khứ đơn clinked clinked clinked clinked clinked clinked
Quá khứ tiếp diễn was clinking were clinking was clinking were clinking were clinking were clinking
Hiện tại hoàn thành have clinked have clinked has clinked have clinked have clinked have clinked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been clinking have been clinking has been clinking have been clinking have been clinking have been clinking
Quá khứ hoàn thành had clinked had clinked had clinked had clinked had clinked had clinked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been clinking had been clinking had been clinking had been clinking had been clinking had been clinking
Tương Lai will clink will clink will clink will clink will clink will clink
TL Tiếp Diễn will be clinking will be clinking will be clinking will be clinking will be clinking will be clinking
Tương Lai hoàn thành will have clinked will have clinked will have clinked will have clinked will have clinked will have clinked
TL HT Tiếp Diễn will have been clinking will have been clinking will have been clinking will have been clinking will have been clinking will have been clinking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would clink would clink would clink would clink would clink would clink
Conditional Perfect would have clinked would have clinked would have clinked would have clinked would have clinked would have clinked
Conditional Present Progressive would be clinking would be clinking would be clinking would be clinking would be clinking would be clinking
Conditional Perfect Progressive would have been clinking would have been clinking would have been clinking would have been clinking would have been clinking would have been clinking
Present Subjunctive clink clink clink clink clink clink
Past Subjunctive clinked clinked clinked clinked clinked clinked
Past Perfect Subjunctive had clinked had clinked had clinked had clinked had clinked had clinked
Imperative clink Let′s clink clink

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button