Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Occur

Cách chia động từ occur rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ occur ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: OCCUR

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to occur occurring occurred
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn occur occur occurs occur occur occur
Hiện tại tiếp diễn am occurring are occurring is occurring are occurring are occurring are occurring
Quá khứ đơn occurred occurred occurred occurred occurred occurred
Quá khứ tiếp diễn was occurring were occurring was occurring were occurring were occurring were occurring
Hiện tại hoàn thành have occurred have occurred has occurred have occurred have occurred have occurred
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been occurring have been occurring has been occurring have been occurring have been occurring have been occurring
Quá khứ hoàn thành had occurred had occurred had occurred had occurred had occurred had occurred
QK hoàn thành Tiếp diễn had been occurring had been occurring had been occurring had been occurring had been occurring had been occurring
Tương Lai will occur will occur will occur will occur will occur will occur
TL Tiếp Diễn will be occurring will be occurring will be occurring will be occurring will be occurring will be occurring
Tương Lai hoàn thành will have occurred will have occurred will have occurred will have occurred will have occurred will have occurred
TL HT Tiếp Diễn will have been occurring will have been occurring will have been occurring will have been occurring will have been occurring will have been occurring
Điều Kiện Cách Hiện Tại would occur would occur would occur would occur would occur would occur
Conditional Perfect would have occurred would have occurred would have occurred would have occurred would have occurred would have occurred
Conditional Present Progressive would be occurring would be occurring would be occurring would be occurring would be occurring would be occurring
Conditional Perfect Progressive would have been occurring would have been occurring would have been occurring would have been occurring would have been occurring would have been occurring
Present Subjunctive occur occur occur occur occur occur
Past Subjunctive occurred occurred occurred occurred occurred occurred
Past Perfect Subjunctive had occurred had occurred had occurred had occurred had occurred had occurred
Imperative occur Let′s occur occur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button