Ship

Cách chia động từ ship rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ ship ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SHIP

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to ship shipping shipped
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn ship ship ships ship ship ship
Hiện tại tiếp diễn am shipping are shipping is shipping are shipping are shipping are shipping
Quá khứ đơn shipped shipped shipped shipped shipped shipped
Quá khứ tiếp diễn was shipping were shipping was shipping were shipping were shipping were shipping
Hiện tại hoàn thành have shipped have shipped has shipped have shipped have shipped have shipped
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been shipping have been shipping has been shipping have been shipping have been shipping have been shipping
Quá khứ hoàn thành had shipped had shipped had shipped had shipped had shipped had shipped
QK hoàn thành Tiếp diễn had been shipping had been shipping had been shipping had been shipping had been shipping had been shipping
Tương Lai will ship will ship will ship will ship will ship will ship
TL Tiếp Diễn will be shipping will be shipping will be shipping will be shipping will be shipping will be shipping
Tương Lai hoàn thành will have shipped will have shipped will have shipped will have shipped will have shipped will have shipped
TL HT Tiếp Diễn will have been shipping will have been shipping will have been shipping will have been shipping will have been shipping will have been shipping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would ship would ship would ship would ship would ship would ship
Conditional Perfect would have shipped would have shipped would have shipped would have shipped would have shipped would have shipped
Conditional Present Progressive would be shipping would be shipping would be shipping would be shipping would be shipping would be shipping
Conditional Perfect Progressive would have been shipping would have been shipping would have been shipping would have been shipping would have been shipping would have been shipping
Present Subjunctive ship ship ship ship ship ship
Past Subjunctive shipped shipped shipped shipped shipped shipped
Past Perfect Subjunctive had shipped had shipped had shipped had shipped had shipped had shipped
Imperative ship Let′s ship ship

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. free dating agencies.

Nên đọc
Close
Back to top button