Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Unfold

Cách chia động từ unfold rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ unfold ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: UNFOLD

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to unfold unfolding unfolded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn unfold unfold unfolds unfold unfold unfold
Hiện tại tiếp diễn am unfolding are unfolding is unfolding are unfolding are unfolding are unfolding
Quá khứ đơn unfolded unfolded unfolded unfolded unfolded unfolded
Quá khứ tiếp diễn was unfolding were unfolding was unfolding were unfolding were unfolding were unfolding
Hiện tại hoàn thành have unfolded have unfolded has unfolded have unfolded have unfolded have unfolded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been unfolding have been unfolding has been unfolding have been unfolding have been unfolding have been unfolding
Quá khứ hoàn thành had unfolded had unfolded had unfolded had unfolded had unfolded had unfolded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been unfolding had been unfolding had been unfolding had been unfolding had been unfolding had been unfolding
Tương Lai will unfold will unfold will unfold will unfold will unfold will unfold
TL Tiếp Diễn will be unfolding will be unfolding will be unfolding will be unfolding will be unfolding will be unfolding
Tương Lai hoàn thành will have unfolded will have unfolded will have unfolded will have unfolded will have unfolded will have unfolded
TL HT Tiếp Diễn will have been unfolding will have been unfolding will have been unfolding will have been unfolding will have been unfolding will have been unfolding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would unfold would unfold would unfold would unfold would unfold would unfold
Conditional Perfect would have unfolded would have unfolded would have unfolded would have unfolded would have unfolded would have unfolded
Conditional Present Progressive would be unfolding would be unfolding would be unfolding would be unfolding would be unfolding would be unfolding
Conditional Perfect Progressive would have been unfolding would have been unfolding would have been unfolding would have been unfolding would have been unfolding would have been unfolding
Present Subjunctive unfold unfold unfold unfold unfold unfold
Past Subjunctive unfolded unfolded unfolded unfolded unfolded unfolded
Past Perfect Subjunctive had unfolded had unfolded had unfolded had unfolded had unfolded had unfolded
Imperative unfold Let′s unfold unfold

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/any-real-dating-sites/.

Nên đọc
Close
Back to top button