Sign

sign

Cách chia động từ sign rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ sign ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SIGN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to sign signing signed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn sign sign signs sign sign sign
Hiện tại tiếp diễn am signing are signing is signing are signing are signing are signing
Quá khứ đơn signed signed signed signed signed signed
Quá khứ tiếp diễn was signing were signing was signing were signing were signing were signing
Hiện tại hoàn thành have signed have signed has signed have signed have signed have signed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been signing have been signing has been signing have been signing have been signing have been signing
Quá khứ hoàn thành had signed had signed had signed had signed had signed had signed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been signing had been signing had been signing had been signing had been signing had been signing
Tương Lai will sign will sign will sign will sign will sign will sign
TL Tiếp Diễn will be signing will be signing will be signing will be signing will be signing will be signing
Tương Lai hoàn thành will have signed will have signed will have signed will have signed will have signed will have signed
TL HT Tiếp Diễn will have been signing will have been signing will have been signing will have been signing will have been signing will have been signing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would sign would sign would sign would sign would sign would sign
Conditional Perfect would have signed would have signed would have signed would have signed would have signed would have signed
Conditional Present Progressive would be signing would be signing would be signing would be signing would be signing would be signing
Conditional Perfect Progressive would have been signing would have been signing would have been signing would have been signing would have been signing would have been signing
Present Subjunctive sign sign sign sign sign sign
Past Subjunctive signed signed signed signed signed signed
Past Perfect Subjunctive had signed had signed had signed had signed had signed had signed
Imperative sign Let′s sign sign

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/match-makers-near-me/.

Back to top button