Signal

Cách chia động từ signal rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ signal ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SIGNAL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to signal signaling signaled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn signal signal signals signal signal signal
Hiện tại tiếp diễn am signaling are signaling is signaling are signaling are signaling are signaling
Quá khứ đơn signaled signaled signaled signaled signaled signaled
Quá khứ tiếp diễn was signaling were signaling was signaling were signaling were signaling were signaling
Hiện tại hoàn thành have signaled have signaled has signaled have signaled have signaled have signaled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been signaling have been signaling has been signaling have been signaling have been signaling have been signaling
Quá khứ hoàn thành had signaled had signaled had signaled had signaled had signaled had signaled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been signaling had been signaling had been signaling had been signaling had been signaling had been signaling
Tương Lai will signal will signal will signal will signal will signal will signal
TL Tiếp Diễn will be signaling will be signaling will be signaling will be signaling will be signaling will be signaling
Tương Lai hoàn thành will have signaled will have signaled will have signaled will have signaled will have signaled will have signaled
TL HT Tiếp Diễn will have been signaling will have been signaling will have been signaling will have been signaling will have been signaling will have been signaling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would signal would signal would signal would signal would signal would signal
Conditional Perfect would have signaled would have signaled would have signaled would have signaled would have signaled would have signaled
Conditional Present Progressive would be signaling would be signaling would be signaling would be signaling would be signaling would be signaling
Conditional Perfect Progressive would have been signaling would have been signaling would have been signaling would have been signaling would have been signaling would have been signaling
Present Subjunctive signal signal signal signal signal signal
Past Subjunctive signaled signaled signaled signaled signaled signaled
Past Perfect Subjunctive had signaled had signaled had signaled had signaled had signaled had signaled
Imperative signal Let′s signal signal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button