Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Evade

Cách chia động từ evade rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ evade ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: EVADE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to evade evading evaded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn evade evade evades evade evade evade
Hiện tại tiếp diễn am evading are evading is evading are evading are evading are evading
Quá khứ đơn evaded evaded evaded evaded evaded evaded
Quá khứ tiếp diễn was evading were evading was evading were evading were evading were evading
Hiện tại hoàn thành have evaded have evaded has evaded have evaded have evaded have evaded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been evading have been evading has been evading have been evading have been evading have been evading
Quá khứ hoàn thành had evaded had evaded had evaded had evaded had evaded had evaded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been evading had been evading had been evading had been evading had been evading had been evading
Tương Lai will evade will evade will evade will evade will evade will evade
TL Tiếp Diễn will be evading will be evading will be evading will be evading will be evading will be evading
Tương Lai hoàn thành will have evaded will have evaded will have evaded will have evaded will have evaded will have evaded
TL HT Tiếp Diễn will have been evading will have been evading will have been evading will have been evading will have been evading will have been evading
Điều Kiện Cách Hiện Tại would evade would evade would evade would evade would evade would evade
Conditional Perfect would have evaded would have evaded would have evaded would have evaded would have evaded would have evaded
Conditional Present Progressive would be evading would be evading would be evading would be evading would be evading would be evading
Conditional Perfect Progressive would have been evading would have been evading would have been evading would have been evading would have been evading would have been evading
Present Subjunctive evade evade evade evade evade evade
Past Subjunctive evaded evaded evaded evaded evaded evaded
Past Perfect Subjunctive had evaded had evaded had evaded had evaded had evaded had evaded
Imperative evade Let′s evade evade

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button