Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Slay

Cách chia động từ slay rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ slay ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SLAY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to slay slaying slain
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn slay slay slays slay slay slay
Hiện tại tiếp diễn am slaying are slaying is slaying are slaying are slaying are slaying
Quá khứ đơn slew slew slew slew slew slew
Quá khứ tiếp diễn was slaying were slaying was slaying were slaying were slaying were slaying
Hiện tại hoàn thành have slain have slain has slain have slain have slain have slain
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been slaying have been slaying has been slaying have been slaying have been slaying have been slaying
Quá khứ hoàn thành had slain had slain had slain had slain had slain had slain
QK hoàn thành Tiếp diễn had been slaying had been slaying had been slaying had been slaying had been slaying had been slaying
Tương Lai will slay will slay will slay will slay will slay will slay
TL Tiếp Diễn will be slaying will be slaying will be slaying will be slaying will be slaying will be slaying
Tương Lai hoàn thành will have slain will have slain will have slain will have slain will have slain will have slain
TL HT Tiếp Diễn will have been slaying will have been slaying will have been slaying will have been slaying will have been slaying will have been slaying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would slay would slay would slay would slay would slay would slay
Conditional Perfect would have slain would have slain would have slain would have slain would have slain would have slain
Conditional Present Progressive would be slaying would be slaying would be slaying would be slaying would be slaying would be slaying
Conditional Perfect Progressive would have been slaying would have been slaying would have been slaying would have been slaying would have been slaying would have been slaying
Present Subjunctive slay slay slay slay slay slay
Past Subjunctive slew slew slew slew slew slew
Past Perfect Subjunctive had slain had slain had slain had slain had slain had slain
Imperative slay Let′s slay slay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. meetup richmond va.

Nên đọc
Close
Back to top button