Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Veer

Cách chia động từ veer rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ veer ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: VEER

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to veer veering veered
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn veer veer veers veer veer veer
Hiện tại tiếp diễn am veering are veering is veering are veering are veering are veering
Quá khứ đơn veered veered veered veered veered veered
Quá khứ tiếp diễn was veering were veering was veering were veering were veering were veering
Hiện tại hoàn thành have veered have veered has veered have veered have veered have veered
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been veering have been veering has been veering have been veering have been veering have been veering
Quá khứ hoàn thành had veered had veered had veered had veered had veered had veered
QK hoàn thành Tiếp diễn had been veering had been veering had been veering had been veering had been veering had been veering
Tương Lai will veer will veer will veer will veer will veer will veer
TL Tiếp Diễn will be veering will be veering will be veering will be veering will be veering will be veering
Tương Lai hoàn thành will have veered will have veered will have veered will have veered will have veered will have veered
TL HT Tiếp Diễn will have been veering will have been veering will have been veering will have been veering will have been veering will have been veering
Điều Kiện Cách Hiện Tại would veer would veer would veer would veer would veer would veer
Conditional Perfect would have veered would have veered would have veered would have veered would have veered would have veered
Conditional Present Progressive would be veering would be veering would be veering would be veering would be veering would be veering
Conditional Perfect Progressive would have been veering would have been veering would have been veering would have been veering would have been veering would have been veering
Present Subjunctive veer veer veer veer veer veer
Past Subjunctive veered veered veered veered veered veered
Past Perfect Subjunctive had veered had veered had veered had veered had veered had veered
Imperative veer Let′s veer veer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button