Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Sling

Cách chia động từ sling rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ sling ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SLING

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to sling slinging slung
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn sling sling slings sling sling sling
Hiện tại tiếp diễn am slinging are slinging is slinging are slinging are slinging are slinging
Quá khứ đơn slung slung slung slung slung slung
Quá khứ tiếp diễn was slinging were slinging was slinging were slinging were slinging were slinging
Hiện tại hoàn thành have slung have slung has slung have slung have slung have slung
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been slinging have been slinging has been slinging have been slinging have been slinging have been slinging
Quá khứ hoàn thành had slung had slung had slung had slung had slung had slung
QK hoàn thành Tiếp diễn had been slinging had been slinging had been slinging had been slinging had been slinging had been slinging
Tương Lai will sling will sling will sling will sling will sling will sling
TL Tiếp Diễn will be slinging will be slinging will be slinging will be slinging will be slinging will be slinging
Tương Lai hoàn thành will have slung will have slung will have slung will have slung will have slung will have slung
TL HT Tiếp Diễn will have been slinging will have been slinging will have been slinging will have been slinging will have been slinging will have been slinging
Điều Kiện Cách Hiện Tại would sling would sling would sling would sling would sling would sling
Conditional Perfect would have slung would have slung would have slung would have slung would have slung would have slung
Conditional Present Progressive would be slinging would be slinging would be slinging would be slinging would be slinging would be slinging
Conditional Perfect Progressive would have been slinging would have been slinging would have been slinging would have been slinging would have been slinging would have been slinging
Present Subjunctive sling sling sling sling sling sling
Past Subjunctive slung slung slung slung slung slung
Past Perfect Subjunctive had slung had slung had slung had slung had slung had slung
Imperative sling Let′s sling sling

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/who-is-shailene-woodley-dating/.

Nên đọc
Close
Back to top button