Toast

Cách chia động từ toast rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ toast ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TOAST

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to toast toasting toasted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn toast toast toasts toast toast toast
Hiện tại tiếp diễn am toasting are toasting is toasting are toasting are toasting are toasting
Quá khứ đơn toasted toasted toasted toasted toasted toasted
Quá khứ tiếp diễn was toasting were toasting was toasting were toasting were toasting were toasting
Hiện tại hoàn thành have toasted have toasted has toasted have toasted have toasted have toasted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been toasting have been toasting has been toasting have been toasting have been toasting have been toasting
Quá khứ hoàn thành had toasted had toasted had toasted had toasted had toasted had toasted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been toasting had been toasting had been toasting had been toasting had been toasting had been toasting
Tương Lai will toast will toast will toast will toast will toast will toast
TL Tiếp Diễn will be toasting will be toasting will be toasting will be toasting will be toasting will be toasting
Tương Lai hoàn thành will have toasted will have toasted will have toasted will have toasted will have toasted will have toasted
TL HT Tiếp Diễn will have been toasting will have been toasting will have been toasting will have been toasting will have been toasting will have been toasting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would toast would toast would toast would toast would toast would toast
Conditional Perfect would have toasted would have toasted would have toasted would have toasted would have toasted would have toasted
Conditional Present Progressive would be toasting would be toasting would be toasting would be toasting would be toasting would be toasting
Conditional Perfect Progressive would have been toasting would have been toasting would have been toasting would have been toasting would have been toasting would have been toasting
Present Subjunctive toast toast toast toast toast toast
Past Subjunctive toasted toasted toasted toasted toasted toasted
Past Perfect Subjunctive had toasted had toasted had toasted had toasted had toasted had toasted
Imperative toast Let′s toast toast

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button