Smash

smash

Cách chia động từ smash rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ smash ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SMASH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to smash smashing smashed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn smash smash smashes smash smash smash
Hiện tại tiếp diễn am smashing are smashing is smashing are smashing are smashing are smashing
Quá khứ đơn smashed smashed smashed smashed smashed smashed
Quá khứ tiếp diễn was smashing were smashing was smashing were smashing were smashing were smashing
Hiện tại hoàn thành have smashed have smashed has smashed have smashed have smashed have smashed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been smashing have been smashing has been smashing have been smashing have been smashing have been smashing
Quá khứ hoàn thành had smashed had smashed had smashed had smashed had smashed had smashed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been smashing had been smashing had been smashing had been smashing had been smashing had been smashing
Tương Lai will smash will smash will smash will smash will smash will smash
TL Tiếp Diễn will be smashing will be smashing will be smashing will be smashing will be smashing will be smashing
Tương Lai hoàn thành will have smashed will have smashed will have smashed will have smashed will have smashed will have smashed
TL HT Tiếp Diễn will have been smashing will have been smashing will have been smashing will have been smashing will have been smashing will have been smashing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would smash would smash would smash would smash would smash would smash
Conditional Perfect would have smashed would have smashed would have smashed would have smashed would have smashed would have smashed
Conditional Present Progressive would be smashing would be smashing would be smashing would be smashing would be smashing would be smashing
Conditional Perfect Progressive would have been smashing would have been smashing would have been smashing would have been smashing would have been smashing would have been smashing
Present Subjunctive smash smash smash smash smash smash
Past Subjunctive smashed smashed smashed smashed smashed smashed
Past Perfect Subjunctive had smashed had smashed had smashed had smashed had smashed had smashed
Imperative smash Let′s smash smash

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button