Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Fill

Cách chia động từ fill rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ fill ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: FILL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to fill filling filled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn fill fill fills fill fill fill
Hiện tại tiếp diễn am filling are filling is filling are filling are filling are filling
Quá khứ đơn filled filled filled filled filled filled
Quá khứ tiếp diễn was filling were filling was filling were filling were filling were filling
Hiện tại hoàn thành have filled have filled has filled have filled have filled have filled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been filling have been filling has been filling have been filling have been filling have been filling
Quá khứ hoàn thành had filled had filled had filled had filled had filled had filled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been filling had been filling had been filling had been filling had been filling had been filling
Tương Lai will fill will fill will fill will fill will fill will fill
TL Tiếp Diễn will be filling will be filling will be filling will be filling will be filling will be filling
Tương Lai hoàn thành will have filled will have filled will have filled will have filled will have filled will have filled
TL HT Tiếp Diễn will have been filling will have been filling will have been filling will have been filling will have been filling will have been filling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would fill would fill would fill would fill would fill would fill
Conditional Perfect would have filled would have filled would have filled would have filled would have filled would have filled
Conditional Present Progressive would be filling would be filling would be filling would be filling would be filling would be filling
Conditional Perfect Progressive would have been filling would have been filling would have been filling would have been filling would have been filling would have been filling
Present Subjunctive fill fill fill fill fill fill
Past Subjunctive filled filled filled filled filled filled
Past Perfect Subjunctive had filled had filled had filled had filled had filled had filled
Imperative fill Let′s fill fill

1 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button