Sneeze

Cách chia động từ sneeze rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ sneeze ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SNEEZE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to sneeze sneezing sneezed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn sneeze sneeze sneezes sneeze sneeze sneeze
Hiện tại tiếp diễn am sneezing are sneezing is sneezing are sneezing are sneezing are sneezing
Quá khứ đơn sneezed sneezed sneezed sneezed sneezed sneezed
Quá khứ tiếp diễn was sneezing were sneezing was sneezing were sneezing were sneezing were sneezing
Hiện tại hoàn thành have sneezed have sneezed has sneezed have sneezed have sneezed have sneezed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been sneezing have been sneezing has been sneezing have been sneezing have been sneezing have been sneezing
Quá khứ hoàn thành had sneezed had sneezed had sneezed had sneezed had sneezed had sneezed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been sneezing had been sneezing had been sneezing had been sneezing had been sneezing had been sneezing
Tương Lai will sneeze will sneeze will sneeze will sneeze will sneeze will sneeze
TL Tiếp Diễn will be sneezing will be sneezing will be sneezing will be sneezing will be sneezing will be sneezing
Tương Lai hoàn thành will have sneezed will have sneezed will have sneezed will have sneezed will have sneezed will have sneezed
TL HT Tiếp Diễn will have been sneezing will have been sneezing will have been sneezing will have been sneezing will have been sneezing will have been sneezing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would sneeze would sneeze would sneeze would sneeze would sneeze would sneeze
Conditional Perfect would have sneezed would have sneezed would have sneezed would have sneezed would have sneezed would have sneezed
Conditional Present Progressive would be sneezing would be sneezing would be sneezing would be sneezing would be sneezing would be sneezing
Conditional Perfect Progressive would have been sneezing would have been sneezing would have been sneezing would have been sneezing would have been sneezing would have been sneezing
Present Subjunctive sneeze sneeze sneeze sneeze sneeze sneeze
Past Subjunctive sneezed sneezed sneezed sneezed sneezed sneezed
Past Perfect Subjunctive had sneezed had sneezed had sneezed had sneezed had sneezed had sneezed
Imperative sneeze Let′s sneeze sneeze

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. reality dating shows 2022.

Back to top button