Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Snore

Cách chia động từ snore rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ snore ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SNORE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to snore snoring snored
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn snore snore snores snore snore snore
Hiện tại tiếp diễn am snoring are snoring is snoring are snoring are snoring are snoring
Quá khứ đơn snored snored snored snored snored snored
Quá khứ tiếp diễn was snoring were snoring was snoring were snoring were snoring were snoring
Hiện tại hoàn thành have snored have snored has snored have snored have snored have snored
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been snoring have been snoring has been snoring have been snoring have been snoring have been snoring
Quá khứ hoàn thành had snored had snored had snored had snored had snored had snored
QK hoàn thành Tiếp diễn had been snoring had been snoring had been snoring had been snoring had been snoring had been snoring
Tương Lai will snore will snore will snore will snore will snore will snore
TL Tiếp Diễn will be snoring will be snoring will be snoring will be snoring will be snoring will be snoring
Tương Lai hoàn thành will have snored will have snored will have snored will have snored will have snored will have snored
TL HT Tiếp Diễn will have been snoring will have been snoring will have been snoring will have been snoring will have been snoring will have been snoring
Điều Kiện Cách Hiện Tại would snore would snore would snore would snore would snore would snore
Conditional Perfect would have snored would have snored would have snored would have snored would have snored would have snored
Conditional Present Progressive would be snoring would be snoring would be snoring would be snoring would be snoring would be snoring
Conditional Perfect Progressive would have been snoring would have been snoring would have been snoring would have been snoring would have been snoring would have been snoring
Present Subjunctive snore snore snore snore snore snore
Past Subjunctive snored snored snored snored snored snored
Past Perfect Subjunctive had snored had snored had snored had snored had snored had snored
Imperative snore Let′s snore snore

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button