Sort

Cách chia động từ sort rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ sort ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SORT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to sort sorting sorted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn sort sort sorts sort sort sort
Hiện tại tiếp diễn am sorting are sorting is sorting are sorting are sorting are sorting
Quá khứ đơn sorted sorted sorted sorted sorted sorted
Quá khứ tiếp diễn was sorting were sorting was sorting were sorting were sorting were sorting
Hiện tại hoàn thành have sorted have sorted has sorted have sorted have sorted have sorted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been sorting have been sorting has been sorting have been sorting have been sorting have been sorting
Quá khứ hoàn thành had sorted had sorted had sorted had sorted had sorted had sorted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been sorting had been sorting had been sorting had been sorting had been sorting had been sorting
Tương Lai will sort will sort will sort will sort will sort will sort
TL Tiếp Diễn will be sorting will be sorting will be sorting will be sorting will be sorting will be sorting
Tương Lai hoàn thành will have sorted will have sorted will have sorted will have sorted will have sorted will have sorted
TL HT Tiếp Diễn will have been sorting will have been sorting will have been sorting will have been sorting will have been sorting will have been sorting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would sort would sort would sort would sort would sort would sort
Conditional Perfect would have sorted would have sorted would have sorted would have sorted would have sorted would have sorted
Conditional Present Progressive would be sorting would be sorting would be sorting would be sorting would be sorting would be sorting
Conditional Perfect Progressive would have been sorting would have been sorting would have been sorting would have been sorting would have been sorting would have been sorting
Present Subjunctive sort sort sort sort sort sort
Past Subjunctive sorted sorted sorted sorted sorted sorted
Past Perfect Subjunctive had sorted had sorted had sorted had sorted had sorted had sorted
Imperative sort Let′s sort sort

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. hookup bars near me.

Nên đọc
Close
Back to top button