Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Pinch

Cách chia động từ pinch rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ pinch ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PINCH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to pinch pinching pinched
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn pinch pinch pinches pinch pinch pinch
Hiện tại tiếp diễn am pinching are pinching is pinching are pinching are pinching are pinching
Quá khứ đơn pinched pinched pinched pinched pinched pinched
Quá khứ tiếp diễn was pinching were pinching was pinching were pinching were pinching were pinching
Hiện tại hoàn thành have pinched have pinched has pinched have pinched have pinched have pinched
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been pinching have been pinching has been pinching have been pinching have been pinching have been pinching
Quá khứ hoàn thành had pinched had pinched had pinched had pinched had pinched had pinched
QK hoàn thành Tiếp diễn had been pinching had been pinching had been pinching had been pinching had been pinching had been pinching
Tương Lai will pinch will pinch will pinch will pinch will pinch will pinch
TL Tiếp Diễn will be pinching will be pinching will be pinching will be pinching will be pinching will be pinching
Tương Lai hoàn thành will have pinched will have pinched will have pinched will have pinched will have pinched will have pinched
TL HT Tiếp Diễn will have been pinching will have been pinching will have been pinching will have been pinching will have been pinching will have been pinching
Điều Kiện Cách Hiện Tại would pinch would pinch would pinch would pinch would pinch would pinch
Conditional Perfect would have pinched would have pinched would have pinched would have pinched would have pinched would have pinched
Conditional Present Progressive would be pinching would be pinching would be pinching would be pinching would be pinching would be pinching
Conditional Perfect Progressive would have been pinching would have been pinching would have been pinching would have been pinching would have been pinching would have been pinching
Present Subjunctive pinch pinch pinch pinch pinch pinch
Past Subjunctive pinched pinched pinched pinched pinched pinched
Past Perfect Subjunctive had pinched had pinched had pinched had pinched had pinched had pinched
Imperative pinch Let′s pinch pinch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button