Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Dash

Cách chia động từ dash rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ dash ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DASH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to dash dashing dashed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn dash dash dashes dash dash dash
Hiện tại tiếp diễn am dashing are dashing is dashing are dashing are dashing are dashing
Quá khứ đơn dashed dashed dashed dashed dashed dashed
Quá khứ tiếp diễn was dashing were dashing was dashing were dashing were dashing were dashing
Hiện tại hoàn thành have dashed have dashed has dashed have dashed have dashed have dashed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been dashing have been dashing has been dashing have been dashing have been dashing have been dashing
Quá khứ hoàn thành had dashed had dashed had dashed had dashed had dashed had dashed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been dashing had been dashing had been dashing had been dashing had been dashing had been dashing
Tương Lai will dash will dash will dash will dash will dash will dash
TL Tiếp Diễn will be dashing will be dashing will be dashing will be dashing will be dashing will be dashing
Tương Lai hoàn thành will have dashed will have dashed will have dashed will have dashed will have dashed will have dashed
TL HT Tiếp Diễn will have been dashing will have been dashing will have been dashing will have been dashing will have been dashing will have been dashing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would dash would dash would dash would dash would dash would dash
Conditional Perfect would have dashed would have dashed would have dashed would have dashed would have dashed would have dashed
Conditional Present Progressive would be dashing would be dashing would be dashing would be dashing would be dashing would be dashing
Conditional Perfect Progressive would have been dashing would have been dashing would have been dashing would have been dashing would have been dashing would have been dashing
Present Subjunctive dash dash dash dash dash dash
Past Subjunctive dashed dashed dashed dashed dashed dashed
Past Perfect Subjunctive had dashed had dashed had dashed had dashed had dashed had dashed
Imperative dash Let′s dash dash

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button