Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Peregrinate

Cách chia động từ peregrinate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ peregrinate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PEREGRINATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to peregrinate peregrinating peregrinated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn peregrinate peregrinate peregrinates peregrinate peregrinate peregrinate
Hiện tại tiếp diễn am peregrinating are peregrinating is peregrinating are peregrinating are peregrinating are peregrinating
Quá khứ đơn peregrinated peregrinated peregrinated peregrinated peregrinated peregrinated
Quá khứ tiếp diễn was peregrinating were peregrinating was peregrinating were peregrinating were peregrinating were peregrinating
Hiện tại hoàn thành have peregrinated have peregrinated has peregrinated have peregrinated have peregrinated have peregrinated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been peregrinating have been peregrinating has been peregrinating have been peregrinating have been peregrinating have been peregrinating
Quá khứ hoàn thành had peregrinated had peregrinated had peregrinated had peregrinated had peregrinated had peregrinated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been peregrinating had been peregrinating had been peregrinating had been peregrinating had been peregrinating had been peregrinating
Tương Lai will peregrinate will peregrinate will peregrinate will peregrinate will peregrinate will peregrinate
TL Tiếp Diễn will be peregrinating will be peregrinating will be peregrinating will be peregrinating will be peregrinating will be peregrinating
Tương Lai hoàn thành will have peregrinated will have peregrinated will have peregrinated will have peregrinated will have peregrinated will have peregrinated
TL HT Tiếp Diễn will have been peregrinating will have been peregrinating will have been peregrinating will have been peregrinating will have been peregrinating will have been peregrinating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would peregrinate would peregrinate would peregrinate would peregrinate would peregrinate would peregrinate
Conditional Perfect would have peregrinated would have peregrinated would have peregrinated would have peregrinated would have peregrinated would have peregrinated
Conditional Present Progressive would be peregrinating would be peregrinating would be peregrinating would be peregrinating would be peregrinating would be peregrinating
Conditional Perfect Progressive would have been peregrinating would have been peregrinating would have been peregrinating would have been peregrinating would have been peregrinating would have been peregrinating
Present Subjunctive peregrinate peregrinate peregrinate peregrinate peregrinate peregrinate
Past Subjunctive peregrinated peregrinated peregrinated peregrinated peregrinated peregrinated
Past Perfect Subjunctive had peregrinated had peregrinated had peregrinated had peregrinated had peregrinated had peregrinated
Imperative peregrinate Let′s peregrinate peregrinate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button