Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Caw

Cách chia động từ caw rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ caw ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CAW

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to caw cawing cawed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn caw caw caws caw caw caw
Hiện tại tiếp diễn am cawing are cawing is cawing are cawing are cawing are cawing
Quá khứ đơn cawed cawed cawed cawed cawed cawed
Quá khứ tiếp diễn was cawing were cawing was cawing were cawing were cawing were cawing
Hiện tại hoàn thành have cawed have cawed has cawed have cawed have cawed have cawed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been cawing have been cawing has been cawing have been cawing have been cawing have been cawing
Quá khứ hoàn thành had cawed had cawed had cawed had cawed had cawed had cawed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been cawing had been cawing had been cawing had been cawing had been cawing had been cawing
Tương Lai will caw will caw will caw will caw will caw will caw
TL Tiếp Diễn will be cawing will be cawing will be cawing will be cawing will be cawing will be cawing
Tương Lai hoàn thành will have cawed will have cawed will have cawed will have cawed will have cawed will have cawed
TL HT Tiếp Diễn will have been cawing will have been cawing will have been cawing will have been cawing will have been cawing will have been cawing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would caw would caw would caw would caw would caw would caw
Conditional Perfect would have cawed would have cawed would have cawed would have cawed would have cawed would have cawed
Conditional Present Progressive would be cawing would be cawing would be cawing would be cawing would be cawing would be cawing
Conditional Perfect Progressive would have been cawing would have been cawing would have been cawing would have been cawing would have been cawing would have been cawing
Present Subjunctive caw caw caw caw caw caw
Past Subjunctive cawed cawed cawed cawed cawed cawed
Past Perfect Subjunctive had cawed had cawed had cawed had cawed had cawed had cawed
Imperative caw Let′s caw caw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/matchmaker-new-orleans/.

Nên đọc
Close
Back to top button