Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Split

Cách chia động từ split rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ split ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SPLIT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to split splitting split
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn split split splits split split split
Hiện tại tiếp diễn am splitting are splitting is splitting are splitting are splitting are splitting
Quá khứ đơn split split split split split split
Quá khứ tiếp diễn was splitting were splitting was splitting were splitting were splitting were splitting
Hiện tại hoàn thành have split have split has split have split have split have split
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been splitting have been splitting has been splitting have been splitting have been splitting have been splitting
Quá khứ hoàn thành had split had split had split had split had split had split
QK hoàn thành Tiếp diễn had been splitting had been splitting had been splitting had been splitting had been splitting had been splitting
Tương Lai will split will split will split will split will split will split
TL Tiếp Diễn will be splitting will be splitting will be splitting will be splitting will be splitting will be splitting
Tương Lai hoàn thành will have split will have split will have split will have split will have split will have split
TL HT Tiếp Diễn will have been splitting will have been splitting will have been splitting will have been splitting will have been splitting will have been splitting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would split would split would split would split would split would split
Conditional Perfect would have split would have split would have split would have split would have split would have split
Conditional Present Progressive would be splitting would be splitting would be splitting would be splitting would be splitting would be splitting
Conditional Perfect Progressive would have been splitting would have been splitting would have been splitting would have been splitting would have been splitting would have been splitting
Present Subjunctive split split split split split split
Past Subjunctive split split split split split split
Past Perfect Subjunctive had split had split had split had split had split had split
Imperative split Let′s split split

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button