Recompense

Cách chia động từ recompense rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ recompense ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RECOMPENSE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to recompense recompensing recompensed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn recompense recompense recompenses recompense recompense recompense
Hiện tại tiếp diễn am recompensing are recompensing is recompensing are recompensing are recompensing are recompensing
Quá khứ đơn recompensed recompensed recompensed recompensed recompensed recompensed
Quá khứ tiếp diễn was recompensing were recompensing was recompensing were recompensing were recompensing were recompensing
Hiện tại hoàn thành have recompensed have recompensed has recompensed have recompensed have recompensed have recompensed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been recompensing have been recompensing has been recompensing have been recompensing have been recompensing have been recompensing
Quá khứ hoàn thành had recompensed had recompensed had recompensed had recompensed had recompensed had recompensed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been recompensing had been recompensing had been recompensing had been recompensing had been recompensing had been recompensing
Tương Lai will recompense will recompense will recompense will recompense will recompense will recompense
TL Tiếp Diễn will be recompensing will be recompensing will be recompensing will be recompensing will be recompensing will be recompensing
Tương Lai hoàn thành will have recompensed will have recompensed will have recompensed will have recompensed will have recompensed will have recompensed
TL HT Tiếp Diễn will have been recompensing will have been recompensing will have been recompensing will have been recompensing will have been recompensing will have been recompensing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would recompense would recompense would recompense would recompense would recompense would recompense
Conditional Perfect would have recompensed would have recompensed would have recompensed would have recompensed would have recompensed would have recompensed
Conditional Present Progressive would be recompensing would be recompensing would be recompensing would be recompensing would be recompensing would be recompensing
Conditional Perfect Progressive would have been recompensing would have been recompensing would have been recompensing would have been recompensing would have been recompensing would have been recompensing
Present Subjunctive recompense recompense recompense recompense recompense recompense
Past Subjunctive recompensed recompensed recompensed recompensed recompensed recompensed
Past Perfect Subjunctive had recompensed had recompensed had recompensed had recompensed had recompensed had recompensed
Imperative recompense Let′s recompense recompense

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. whos dating addison rae.

Nên đọc
dating maori men
Back to top button