Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Store

Cách chia động từ store rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ store ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: STORE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to store storing stored
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn store store stores store store store
Hiện tại tiếp diễn am storing are storing is storing are storing are storing are storing
Quá khứ đơn stored stored stored stored stored stored
Quá khứ tiếp diễn was storing were storing was storing were storing were storing were storing
Hiện tại hoàn thành have stored have stored has stored have stored have stored have stored
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been storing have been storing has been storing have been storing have been storing have been storing
Quá khứ hoàn thành had stored had stored had stored had stored had stored had stored
QK hoàn thành Tiếp diễn had been storing had been storing had been storing had been storing had been storing had been storing
Tương Lai will store will store will store will store will store will store
TL Tiếp Diễn will be storing will be storing will be storing will be storing will be storing will be storing
Tương Lai hoàn thành will have stored will have stored will have stored will have stored will have stored will have stored
TL HT Tiếp Diễn will have been storing will have been storing will have been storing will have been storing will have been storing will have been storing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would store would store would store would store would store would store
Conditional Perfect would have stored would have stored would have stored would have stored would have stored would have stored
Conditional Present Progressive would be storing would be storing would be storing would be storing would be storing would be storing
Conditional Perfect Progressive would have been storing would have been storing would have been storing would have been storing would have been storing would have been storing
Present Subjunctive store store store store store store
Past Subjunctive stored stored stored stored stored stored
Past Perfect Subjunctive had stored had stored had stored had stored had stored had stored
Imperative store Let′s store store

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button