Unroll

Cách chia động từ unroll rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ unroll ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: UNROLL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to unroll unrolling unrolled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn unroll unroll unrolls unroll unroll unroll
Hiện tại tiếp diễn am unrolling are unrolling is unrolling are unrolling are unrolling are unrolling
Quá khứ đơn unrolled unrolled unrolled unrolled unrolled unrolled
Quá khứ tiếp diễn was unrolling were unrolling was unrolling were unrolling were unrolling were unrolling
Hiện tại hoàn thành have unrolled have unrolled has unrolled have unrolled have unrolled have unrolled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been unrolling have been unrolling has been unrolling have been unrolling have been unrolling have been unrolling
Quá khứ hoàn thành had unrolled had unrolled had unrolled had unrolled had unrolled had unrolled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been unrolling had been unrolling had been unrolling had been unrolling had been unrolling had been unrolling
Tương Lai will unroll will unroll will unroll will unroll will unroll will unroll
TL Tiếp Diễn will be unrolling will be unrolling will be unrolling will be unrolling will be unrolling will be unrolling
Tương Lai hoàn thành will have unrolled will have unrolled will have unrolled will have unrolled will have unrolled will have unrolled
TL HT Tiếp Diễn will have been unrolling will have been unrolling will have been unrolling will have been unrolling will have been unrolling will have been unrolling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would unroll would unroll would unroll would unroll would unroll would unroll
Conditional Perfect would have unrolled would have unrolled would have unrolled would have unrolled would have unrolled would have unrolled
Conditional Present Progressive would be unrolling would be unrolling would be unrolling would be unrolling would be unrolling would be unrolling
Conditional Perfect Progressive would have been unrolling would have been unrolling would have been unrolling would have been unrolling would have been unrolling would have been unrolling
Present Subjunctive unroll unroll unroll unroll unroll unroll
Past Subjunctive unrolled unrolled unrolled unrolled unrolled unrolled
Past Perfect Subjunctive had unrolled had unrolled had unrolled had unrolled had unrolled had unrolled
Imperative unroll Let′s unroll unroll

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button