Strangle

Cách chia động từ strangle rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ strangle ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: STRANGLE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to strangle strangling strangled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn strangle strangle strangles strangle strangle strangle
Hiện tại tiếp diễn am strangling are strangling is strangling are strangling are strangling are strangling
Quá khứ đơn strangled strangled strangled strangled strangled strangled
Quá khứ tiếp diễn was strangling were strangling was strangling were strangling were strangling were strangling
Hiện tại hoàn thành have strangled have strangled has strangled have strangled have strangled have strangled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been strangling have been strangling has been strangling have been strangling have been strangling have been strangling
Quá khứ hoàn thành had strangled had strangled had strangled had strangled had strangled had strangled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been strangling had been strangling had been strangling had been strangling had been strangling had been strangling
Tương Lai will strangle will strangle will strangle will strangle will strangle will strangle
TL Tiếp Diễn will be strangling will be strangling will be strangling will be strangling will be strangling will be strangling
Tương Lai hoàn thành will have strangled will have strangled will have strangled will have strangled will have strangled will have strangled
TL HT Tiếp Diễn will have been strangling will have been strangling will have been strangling will have been strangling will have been strangling will have been strangling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would strangle would strangle would strangle would strangle would strangle would strangle
Conditional Perfect would have strangled would have strangled would have strangled would have strangled would have strangled would have strangled
Conditional Present Progressive would be strangling would be strangling would be strangling would be strangling would be strangling would be strangling
Conditional Perfect Progressive would have been strangling would have been strangling would have been strangling would have been strangling would have been strangling would have been strangling
Present Subjunctive strangle strangle strangle strangle strangle strangle
Past Subjunctive strangled strangled strangled strangled strangled strangled
Past Perfect Subjunctive had strangled had strangled had strangled had strangled had strangled had strangled
Imperative strangle Let′s strangle strangle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button