Value

Cách chia động từ value rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ value ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: VALUE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to value valuing valued
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn value value values value value value
Hiện tại tiếp diễn am valuing are valuing is valuing are valuing are valuing are valuing
Quá khứ đơn valued valued valued valued valued valued
Quá khứ tiếp diễn was valuing were valuing was valuing were valuing were valuing were valuing
Hiện tại hoàn thành have valued have valued has valued have valued have valued have valued
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been valuing have been valuing has been valuing have been valuing have been valuing have been valuing
Quá khứ hoàn thành had valued had valued had valued had valued had valued had valued
QK hoàn thành Tiếp diễn had been valuing had been valuing had been valuing had been valuing had been valuing had been valuing
Tương Lai will value will value will value will value will value will value
TL Tiếp Diễn will be valuing will be valuing will be valuing will be valuing will be valuing will be valuing
Tương Lai hoàn thành will have valued will have valued will have valued will have valued will have valued will have valued
TL HT Tiếp Diễn will have been valuing will have been valuing will have been valuing will have been valuing will have been valuing will have been valuing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would value would value would value would value would value would value
Conditional Perfect would have valued would have valued would have valued would have valued would have valued would have valued
Conditional Present Progressive would be valuing would be valuing would be valuing would be valuing would be valuing would be valuing
Conditional Perfect Progressive would have been valuing would have been valuing would have been valuing would have been valuing would have been valuing would have been valuing
Present Subjunctive value value value value value value
Past Subjunctive valued valued valued valued valued valued
Past Perfect Subjunctive had valued had valued had valued had valued had valued had valued
Imperative value Let′s value value

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. russian and ukraine dating sites.

Nên đọc
Close
Back to top button