Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Strengthen

Cách chia động từ strengthen rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ strengthen ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: STRENGTHEN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to strengthen strengthening strengthened
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn strengthen strengthen strengthens strengthen strengthen strengthen
Hiện tại tiếp diễn am strengthening are strengthening is strengthening are strengthening are strengthening are strengthening
Quá khứ đơn strengthened strengthened strengthened strengthened strengthened strengthened
Quá khứ tiếp diễn was strengthening were strengthening was strengthening were strengthening were strengthening were strengthening
Hiện tại hoàn thành have strengthened have strengthened has strengthened have strengthened have strengthened have strengthened
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been strengthening have been strengthening has been strengthening have been strengthening have been strengthening have been strengthening
Quá khứ hoàn thành had strengthened had strengthened had strengthened had strengthened had strengthened had strengthened
QK hoàn thành Tiếp diễn had been strengthening had been strengthening had been strengthening had been strengthening had been strengthening had been strengthening
Tương Lai will strengthen will strengthen will strengthen will strengthen will strengthen will strengthen
TL Tiếp Diễn will be strengthening will be strengthening will be strengthening will be strengthening will be strengthening will be strengthening
Tương Lai hoàn thành will have strengthened will have strengthened will have strengthened will have strengthened will have strengthened will have strengthened
TL HT Tiếp Diễn will have been strengthening will have been strengthening will have been strengthening will have been strengthening will have been strengthening will have been strengthening
Điều Kiện Cách Hiện Tại would strengthen would strengthen would strengthen would strengthen would strengthen would strengthen
Conditional Perfect would have strengthened would have strengthened would have strengthened would have strengthened would have strengthened would have strengthened
Conditional Present Progressive would be strengthening would be strengthening would be strengthening would be strengthening would be strengthening would be strengthening
Conditional Perfect Progressive would have been strengthening would have been strengthening would have been strengthening would have been strengthening would have been strengthening would have been strengthening
Present Subjunctive strengthen strengthen strengthen strengthen strengthen strengthen
Past Subjunctive strengthened strengthened strengthened strengthened strengthened strengthened
Past Perfect Subjunctive had strengthened had strengthened had strengthened had strengthened had strengthened had strengthened
Imperative strengthen Let′s strengthen strengthen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. dating reno.

Nên đọc
Close
Back to top button