Clone

Cách chia động từ clone rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ clone ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CLONE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to clone cloning cloned
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn clone clone clones clone clone clone
Hiện tại tiếp diễn am cloning are cloning is cloning are cloning are cloning are cloning
Quá khứ đơn cloned cloned cloned cloned cloned cloned
Quá khứ tiếp diễn was cloning were cloning was cloning were cloning were cloning were cloning
Hiện tại hoàn thành have cloned have cloned has cloned have cloned have cloned have cloned
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been cloning have been cloning has been cloning have been cloning have been cloning have been cloning
Quá khứ hoàn thành had cloned had cloned had cloned had cloned had cloned had cloned
QK hoàn thành Tiếp diễn had been cloning had been cloning had been cloning had been cloning had been cloning had been cloning
Tương Lai will clone will clone will clone will clone will clone will clone
TL Tiếp Diễn will be cloning will be cloning will be cloning will be cloning will be cloning will be cloning
Tương Lai hoàn thành will have cloned will have cloned will have cloned will have cloned will have cloned will have cloned
TL HT Tiếp Diễn will have been cloning will have been cloning will have been cloning will have been cloning will have been cloning will have been cloning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would clone would clone would clone would clone would clone would clone
Conditional Perfect would have cloned would have cloned would have cloned would have cloned would have cloned would have cloned
Conditional Present Progressive would be cloning would be cloning would be cloning would be cloning would be cloning would be cloning
Conditional Perfect Progressive would have been cloning would have been cloning would have been cloning would have been cloning would have been cloning would have been cloning
Present Subjunctive clone clone clone clone clone clone
Past Subjunctive cloned cloned cloned cloned cloned cloned
Past Perfect Subjunctive had cloned had cloned had cloned had cloned had cloned had cloned
Imperative clone Let′s clone clone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. dating a cougar.

Nên đọc
Close
Back to top button