Suit

Cách chia động từ suit rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ suit ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SUIT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to suit suiting suited
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn suit suit suits suit suit suit
Hiện tại tiếp diễn am suiting are suiting is suiting are suiting are suiting are suiting
Quá khứ đơn suited suited suited suited suited suited
Quá khứ tiếp diễn was suiting were suiting was suiting were suiting were suiting were suiting
Hiện tại hoàn thành have suited have suited has suited have suited have suited have suited
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been suiting have been suiting has been suiting have been suiting have been suiting have been suiting
Quá khứ hoàn thành had suited had suited had suited had suited had suited had suited
QK hoàn thành Tiếp diễn had been suiting had been suiting had been suiting had been suiting had been suiting had been suiting
Tương Lai will suit will suit will suit will suit will suit will suit
TL Tiếp Diễn will be suiting will be suiting will be suiting will be suiting will be suiting will be suiting
Tương Lai hoàn thành will have suited will have suited will have suited will have suited will have suited will have suited
TL HT Tiếp Diễn will have been suiting will have been suiting will have been suiting will have been suiting will have been suiting will have been suiting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would suit would suit would suit would suit would suit would suit
Conditional Perfect would have suited would have suited would have suited would have suited would have suited would have suited
Conditional Present Progressive would be suiting would be suiting would be suiting would be suiting would be suiting would be suiting
Conditional Perfect Progressive would have been suiting would have been suiting would have been suiting would have been suiting would have been suiting would have been suiting
Present Subjunctive suit suit suit suit suit suit
Past Subjunctive suited suited suited suited suited suited
Past Perfect Subjunctive had suited had suited had suited had suited had suited had suited
Imperative suit Let′s suit suit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button