Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Swing

Cách chia động từ swing rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ swing ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SWING

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to swing swinging swung
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn swing swing swings swing swing swing
Hiện tại tiếp diễn am swinging are swinging is swinging are swinging are swinging are swinging
Quá khứ đơn swung swung swung swung swung swung
Quá khứ tiếp diễn was swinging were swinging was swinging were swinging were swinging were swinging
Hiện tại hoàn thành have swung have swung has swung have swung have swung have swung
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been swinging have been swinging has been swinging have been swinging have been swinging have been swinging
Quá khứ hoàn thành had swung had swung had swung had swung had swung had swung
QK hoàn thành Tiếp diễn had been swinging had been swinging had been swinging had been swinging had been swinging had been swinging
Tương Lai will swing will swing will swing will swing will swing will swing
TL Tiếp Diễn will be swinging will be swinging will be swinging will be swinging will be swinging will be swinging
Tương Lai hoàn thành will have swung will have swung will have swung will have swung will have swung will have swung
TL HT Tiếp Diễn will have been swinging will have been swinging will have been swinging will have been swinging will have been swinging will have been swinging
Điều Kiện Cách Hiện Tại would swing would swing would swing would swing would swing would swing
Conditional Perfect would have swung would have swung would have swung would have swung would have swung would have swung
Conditional Present Progressive would be swinging would be swinging would be swinging would be swinging would be swinging would be swinging
Conditional Perfect Progressive would have been swinging would have been swinging would have been swinging would have been swinging would have been swinging would have been swinging
Present Subjunctive swing swing swing swing swing swing
Past Subjunctive swung swung swung swung swung swung
Past Perfect Subjunctive had swung had swung had swung had swung had swung had swung
Imperative swing Let′s swing swing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. women getting laid.

Nên đọc
Close
Back to top button