Struggle

Cách chia động từ struggle rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ struggle ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: STRUGGLE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to struggle struggling struggled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn struggle struggle struggles struggle struggle struggle
Hiện tại tiếp diễn am struggling are struggling is struggling are struggling are struggling are struggling
Quá khứ đơn struggled struggled struggled struggled struggled struggled
Quá khứ tiếp diễn was struggling were struggling was struggling were struggling were struggling were struggling
Hiện tại hoàn thành have struggled have struggled has struggled have struggled have struggled have struggled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been struggling have been struggling has been struggling have been struggling have been struggling have been struggling
Quá khứ hoàn thành had struggled had struggled had struggled had struggled had struggled had struggled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been struggling had been struggling had been struggling had been struggling had been struggling had been struggling
Tương Lai will struggle will struggle will struggle will struggle will struggle will struggle
TL Tiếp Diễn will be struggling will be struggling will be struggling will be struggling will be struggling will be struggling
Tương Lai hoàn thành will have struggled will have struggled will have struggled will have struggled will have struggled will have struggled
TL HT Tiếp Diễn will have been struggling will have been struggling will have been struggling will have been struggling will have been struggling will have been struggling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would struggle would struggle would struggle would struggle would struggle would struggle
Conditional Perfect would have struggled would have struggled would have struggled would have struggled would have struggled would have struggled
Conditional Present Progressive would be struggling would be struggling would be struggling would be struggling would be struggling would be struggling
Conditional Perfect Progressive would have been struggling would have been struggling would have been struggling would have been struggling would have been struggling would have been struggling
Present Subjunctive struggle struggle struggle struggle struggle struggle
Past Subjunctive struggled struggled struggled struggled struggled struggled
Past Perfect Subjunctive had struggled had struggled had struggled had struggled had struggled had struggled
Imperative struggle Let′s struggle struggle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/save-the-date-template-free/.

Nên đọc
Close
Back to top button