Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Ripple

Cách chia động từ ripple rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ ripple ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RIPPLE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to ripple rippling rippled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn ripple ripple ripples ripple ripple ripple
Hiện tại tiếp diễn am rippling are rippling is rippling are rippling are rippling are rippling
Quá khứ đơn rippled rippled rippled rippled rippled rippled
Quá khứ tiếp diễn was rippling were rippling was rippling were rippling were rippling were rippling
Hiện tại hoàn thành have rippled have rippled has rippled have rippled have rippled have rippled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been rippling have been rippling has been rippling have been rippling have been rippling have been rippling
Quá khứ hoàn thành had rippled had rippled had rippled had rippled had rippled had rippled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been rippling had been rippling had been rippling had been rippling had been rippling had been rippling
Tương Lai will ripple will ripple will ripple will ripple will ripple will ripple
TL Tiếp Diễn will be rippling will be rippling will be rippling will be rippling will be rippling will be rippling
Tương Lai hoàn thành will have rippled will have rippled will have rippled will have rippled will have rippled will have rippled
TL HT Tiếp Diễn will have been rippling will have been rippling will have been rippling will have been rippling will have been rippling will have been rippling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would ripple would ripple would ripple would ripple would ripple would ripple
Conditional Perfect would have rippled would have rippled would have rippled would have rippled would have rippled would have rippled
Conditional Present Progressive would be rippling would be rippling would be rippling would be rippling would be rippling would be rippling
Conditional Perfect Progressive would have been rippling would have been rippling would have been rippling would have been rippling would have been rippling would have been rippling
Present Subjunctive ripple ripple ripple ripple ripple ripple
Past Subjunctive rippled rippled rippled rippled rippled rippled
Past Perfect Subjunctive had rippled had rippled had rippled had rippled had rippled had rippled
Imperative ripple Let′s ripple ripple

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button