Support

Cách chia động từ support rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ support ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SUPPORT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to support supporting supported
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn support support supports support support support
Hiện tại tiếp diễn am supporting are supporting is supporting are supporting are supporting are supporting
Quá khứ đơn supported supported supported supported supported supported
Quá khứ tiếp diễn was supporting were supporting was supporting were supporting were supporting were supporting
Hiện tại hoàn thành have supported have supported has supported have supported have supported have supported
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been supporting have been supporting has been supporting have been supporting have been supporting have been supporting
Quá khứ hoàn thành had supported had supported had supported had supported had supported had supported
QK hoàn thành Tiếp diễn had been supporting had been supporting had been supporting had been supporting had been supporting had been supporting
Tương Lai will support will support will support will support will support will support
TL Tiếp Diễn will be supporting will be supporting will be supporting will be supporting will be supporting will be supporting
Tương Lai hoàn thành will have supported will have supported will have supported will have supported will have supported will have supported
TL HT Tiếp Diễn will have been supporting will have been supporting will have been supporting will have been supporting will have been supporting will have been supporting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would support would support would support would support would support would support
Conditional Perfect would have supported would have supported would have supported would have supported would have supported would have supported
Conditional Present Progressive would be supporting would be supporting would be supporting would be supporting would be supporting would be supporting
Conditional Perfect Progressive would have been supporting would have been supporting would have been supporting would have been supporting would have been supporting would have been supporting
Present Subjunctive support support support support support support
Past Subjunctive supported supported supported supported supported supported
Past Perfect Subjunctive had supported had supported had supported had supported had supported had supported
Imperative support Let′s support support

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/vigor-matchmaking/.

Nên đọc
Close
Back to top button