Survive

Cách chia động từ survive rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ survive ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SURVIVE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to survive surviving survived
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn survive survive survives survive survive survive
Hiện tại tiếp diễn am surviving are surviving is surviving are surviving are surviving are surviving
Quá khứ đơn survived survived survived survived survived survived
Quá khứ tiếp diễn was surviving were surviving was surviving were surviving were surviving were surviving
Hiện tại hoàn thành have survived have survived has survived have survived have survived have survived
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been surviving have been surviving has been surviving have been surviving have been surviving have been surviving
Quá khứ hoàn thành had survived had survived had survived had survived had survived had survived
QK hoàn thành Tiếp diễn had been surviving had been surviving had been surviving had been surviving had been surviving had been surviving
Tương Lai will survive will survive will survive will survive will survive will survive
TL Tiếp Diễn will be surviving will be surviving will be surviving will be surviving will be surviving will be surviving
Tương Lai hoàn thành will have survived will have survived will have survived will have survived will have survived will have survived
TL HT Tiếp Diễn will have been surviving will have been surviving will have been surviving will have been surviving will have been surviving will have been surviving
Điều Kiện Cách Hiện Tại would survive would survive would survive would survive would survive would survive
Conditional Perfect would have survived would have survived would have survived would have survived would have survived would have survived
Conditional Present Progressive would be surviving would be surviving would be surviving would be surviving would be surviving would be surviving
Conditional Perfect Progressive would have been surviving would have been surviving would have been surviving would have been surviving would have been surviving would have been surviving
Present Subjunctive survive survive survive survive survive survive
Past Subjunctive survived survived survived survived survived survived
Past Perfect Subjunctive had survived had survived had survived had survived had survived had survived
Imperative survive Let′s survive survive

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button