Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Rest

Cách chia động từ rest rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ rest ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REST

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to rest resting rested
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn rest rest rests rest rest rest
Hiện tại tiếp diễn am resting are resting is resting are resting are resting are resting
Quá khứ đơn rested rested rested rested rested rested
Quá khứ tiếp diễn was resting were resting was resting were resting were resting were resting
Hiện tại hoàn thành have rested have rested has rested have rested have rested have rested
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been resting have been resting has been resting have been resting have been resting have been resting
Quá khứ hoàn thành had rested had rested had rested had rested had rested had rested
QK hoàn thành Tiếp diễn had been resting had been resting had been resting had been resting had been resting had been resting
Tương Lai will rest will rest will rest will rest will rest will rest
TL Tiếp Diễn will be resting will be resting will be resting will be resting will be resting will be resting
Tương Lai hoàn thành will have rested will have rested will have rested will have rested will have rested will have rested
TL HT Tiếp Diễn will have been resting will have been resting will have been resting will have been resting will have been resting will have been resting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would rest would rest would rest would rest would rest would rest
Conditional Perfect would have rested would have rested would have rested would have rested would have rested would have rested
Conditional Present Progressive would be resting would be resting would be resting would be resting would be resting would be resting
Conditional Perfect Progressive would have been resting would have been resting would have been resting would have been resting would have been resting would have been resting
Present Subjunctive rest rest rest rest rest rest
Past Subjunctive rested rested rested rested rested rested
Past Perfect Subjunctive had rested had rested had rested had rested had rested had rested
Imperative rest Let′s rest rest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button