Sustain

Cách chia động từ sustain rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ sustain ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SUSTAIN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to sustain sustaining sustained
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn sustain sustain sustains sustain sustain sustain
Hiện tại tiếp diễn am sustaining are sustaining is sustaining are sustaining are sustaining are sustaining
Quá khứ đơn sustained sustained sustained sustained sustained sustained
Quá khứ tiếp diễn was sustaining were sustaining was sustaining were sustaining were sustaining were sustaining
Hiện tại hoàn thành have sustained have sustained has sustained have sustained have sustained have sustained
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been sustaining have been sustaining has been sustaining have been sustaining have been sustaining have been sustaining
Quá khứ hoàn thành had sustained had sustained had sustained had sustained had sustained had sustained
QK hoàn thành Tiếp diễn had been sustaining had been sustaining had been sustaining had been sustaining had been sustaining had been sustaining
Tương Lai will sustain will sustain will sustain will sustain will sustain will sustain
TL Tiếp Diễn will be sustaining will be sustaining will be sustaining will be sustaining will be sustaining will be sustaining
Tương Lai hoàn thành will have sustained will have sustained will have sustained will have sustained will have sustained will have sustained
TL HT Tiếp Diễn will have been sustaining will have been sustaining will have been sustaining will have been sustaining will have been sustaining will have been sustaining
Điều Kiện Cách Hiện Tại would sustain would sustain would sustain would sustain would sustain would sustain
Conditional Perfect would have sustained would have sustained would have sustained would have sustained would have sustained would have sustained
Conditional Present Progressive would be sustaining would be sustaining would be sustaining would be sustaining would be sustaining would be sustaining
Conditional Perfect Progressive would have been sustaining would have been sustaining would have been sustaining would have been sustaining would have been sustaining would have been sustaining
Present Subjunctive sustain sustain sustain sustain sustain sustain
Past Subjunctive sustained sustained sustained sustained sustained sustained
Past Perfect Subjunctive had sustained had sustained had sustained had sustained had sustained had sustained
Imperative sustain Let′s sustain sustain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button