Tamp

Cách chia động từ tamp rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ tamp ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TAMP

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to tamp tamping tamped
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn tamp tamp tamps tamp tamp tamp
Hiện tại tiếp diễn am tamping are tamping is tamping are tamping are tamping are tamping
Quá khứ đơn tamped tamped tamped tamped tamped tamped
Quá khứ tiếp diễn was tamping were tamping was tamping were tamping were tamping were tamping
Hiện tại hoàn thành have tamped have tamped has tamped have tamped have tamped have tamped
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been tamping have been tamping has been tamping have been tamping have been tamping have been tamping
Quá khứ hoàn thành had tamped had tamped had tamped had tamped had tamped had tamped
QK hoàn thành Tiếp diễn had been tamping had been tamping had been tamping had been tamping had been tamping had been tamping
Tương Lai will tamp will tamp will tamp will tamp will tamp will tamp
TL Tiếp Diễn will be tamping will be tamping will be tamping will be tamping will be tamping will be tamping
Tương Lai hoàn thành will have tamped will have tamped will have tamped will have tamped will have tamped will have tamped
TL HT Tiếp Diễn will have been tamping will have been tamping will have been tamping will have been tamping will have been tamping will have been tamping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would tamp would tamp would tamp would tamp would tamp would tamp
Conditional Perfect would have tamped would have tamped would have tamped would have tamped would have tamped would have tamped
Conditional Present Progressive would be tamping would be tamping would be tamping would be tamping would be tamping would be tamping
Conditional Perfect Progressive would have been tamping would have been tamping would have been tamping would have been tamping would have been tamping would have been tamping
Present Subjunctive tamp tamp tamp tamp tamp tamp
Past Subjunctive tamped tamped tamped tamped tamped tamped
Past Perfect Subjunctive had tamped had tamped had tamped had tamped had tamped had tamped
Imperative tamp Let′s tamp tamp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button