Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Hitch

Cách chia động từ hitch rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ hitch ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: HITCH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to hitch hitching hitched
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn hitch hitch hitches hitch hitch hitch
Hiện tại tiếp diễn am hitching are hitching is hitching are hitching are hitching are hitching
Quá khứ đơn hitched hitched hitched hitched hitched hitched
Quá khứ tiếp diễn was hitching were hitching was hitching were hitching were hitching were hitching
Hiện tại hoàn thành have hitched have hitched has hitched have hitched have hitched have hitched
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been hitching have been hitching has been hitching have been hitching have been hitching have been hitching
Quá khứ hoàn thành had hitched had hitched had hitched had hitched had hitched had hitched
QK hoàn thành Tiếp diễn had been hitching had been hitching had been hitching had been hitching had been hitching had been hitching
Tương Lai will hitch will hitch will hitch will hitch will hitch will hitch
TL Tiếp Diễn will be hitching will be hitching will be hitching will be hitching will be hitching will be hitching
Tương Lai hoàn thành will have hitched will have hitched will have hitched will have hitched will have hitched will have hitched
TL HT Tiếp Diễn will have been hitching will have been hitching will have been hitching will have been hitching will have been hitching will have been hitching
Điều Kiện Cách Hiện Tại would hitch would hitch would hitch would hitch would hitch would hitch
Conditional Perfect would have hitched would have hitched would have hitched would have hitched would have hitched would have hitched
Conditional Present Progressive would be hitching would be hitching would be hitching would be hitching would be hitching would be hitching
Conditional Perfect Progressive would have been hitching would have been hitching would have been hitching would have been hitching would have been hitching would have been hitching
Present Subjunctive hitch hitch hitch hitch hitch hitch
Past Subjunctive hitched hitched hitched hitched hitched hitched
Past Perfect Subjunctive had hitched had hitched had hitched had hitched had hitched had hitched
Imperative hitch Let′s hitch hitch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. conceive date due date.

Nên đọc
Close
Back to top button