Suspect

Cách chia động từ suspect rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ suspect ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SUSPECT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to suspect suspecting suspected
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn suspect suspect suspects suspect suspect suspect
Hiện tại tiếp diễn am suspecting are suspecting is suspecting are suspecting are suspecting are suspecting
Quá khứ đơn suspected suspected suspected suspected suspected suspected
Quá khứ tiếp diễn was suspecting were suspecting was suspecting were suspecting were suspecting were suspecting
Hiện tại hoàn thành have suspected have suspected has suspected have suspected have suspected have suspected
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been suspecting have been suspecting has been suspecting have been suspecting have been suspecting have been suspecting
Quá khứ hoàn thành had suspected had suspected had suspected had suspected had suspected had suspected
QK hoàn thành Tiếp diễn had been suspecting had been suspecting had been suspecting had been suspecting had been suspecting had been suspecting
Tương Lai will suspect will suspect will suspect will suspect will suspect will suspect
TL Tiếp Diễn will be suspecting will be suspecting will be suspecting will be suspecting will be suspecting will be suspecting
Tương Lai hoàn thành will have suspected will have suspected will have suspected will have suspected will have suspected will have suspected
TL HT Tiếp Diễn will have been suspecting will have been suspecting will have been suspecting will have been suspecting will have been suspecting will have been suspecting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would suspect would suspect would suspect would suspect would suspect would suspect
Conditional Perfect would have suspected would have suspected would have suspected would have suspected would have suspected would have suspected
Conditional Present Progressive would be suspecting would be suspecting would be suspecting would be suspecting would be suspecting would be suspecting
Conditional Perfect Progressive would have been suspecting would have been suspecting would have been suspecting would have been suspecting would have been suspecting would have been suspecting
Present Subjunctive suspect suspect suspect suspect suspect suspect
Past Subjunctive suspected suspected suspected suspected suspected suspected
Past Perfect Subjunctive had suspected had suspected had suspected had suspected had suspected had suspected
Imperative suspect Let′s suspect suspect

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/labor-day-date/.

Nên đọc
Close
Back to top button