Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Characterize

Cách chia động từ characterize rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ characterize ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CHARACTERIZE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to characterize characterizing characterized
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn characterize characterize characterizes characterize characterize characterize
Hiện tại tiếp diễn am characterizing are characterizing is characterizing are characterizing are characterizing are characterizing
Quá khứ đơn characterized characterized characterized characterized characterized characterized
Quá khứ tiếp diễn was characterizing were characterizing was characterizing were characterizing were characterizing were characterizing
Hiện tại hoàn thành have characterized have characterized has characterized have characterized have characterized have characterized
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been characterizing have been characterizing has been characterizing have been characterizing have been characterizing have been characterizing
Quá khứ hoàn thành had characterized had characterized had characterized had characterized had characterized had characterized
QK hoàn thành Tiếp diễn had been characterizing had been characterizing had been characterizing had been characterizing had been characterizing had been characterizing
Tương Lai will characterize will characterize will characterize will characterize will characterize will characterize
TL Tiếp Diễn will be characterizing will be characterizing will be characterizing will be characterizing will be characterizing will be characterizing
Tương Lai hoàn thành will have characterized will have characterized will have characterized will have characterized will have characterized will have characterized
TL HT Tiếp Diễn will have been characterizing will have been characterizing will have been characterizing will have been characterizing will have been characterizing will have been characterizing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would characterize would characterize would characterize would characterize would characterize would characterize
Conditional Perfect would have characterized would have characterized would have characterized would have characterized would have characterized would have characterized
Conditional Present Progressive would be characterizing would be characterizing would be characterizing would be characterizing would be characterizing would be characterizing
Conditional Perfect Progressive would have been characterizing would have been characterizing would have been characterizing would have been characterizing would have been characterizing would have been characterizing
Present Subjunctive characterize characterize characterize characterize characterize characterize
Past Subjunctive characterized characterized characterized characterized characterized characterized
Past Perfect Subjunctive had characterized had characterized had characterized had characterized had characterized had characterized
Imperative characterize Let′s characterize characterize

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/lesbian-hookup-porn/.

Nên đọc
Close
Back to top button