Tap

Cách chia động từ tap rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ tap ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TAP

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to tap taping taped
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn tap tap taps tap tap tap
Hiện tại tiếp diễn am taping are taping is taping are taping are taping are taping
Quá khứ đơn taped taped taped taped taped taped
Quá khứ tiếp diễn was taping were taping was taping were taping were taping were taping
Hiện tại hoàn thành have taped have taped has taped have taped have taped have taped
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been taping have been taping has been taping have been taping have been taping have been taping
Quá khứ hoàn thành had taped had taped had taped had taped had taped had taped
QK hoàn thành Tiếp diễn had been taping had been taping had been taping had been taping had been taping had been taping
Tương Lai will tap will tap will tap will tap will tap will tap
TL Tiếp Diễn will be taping will be taping will be taping will be taping will be taping will be taping
Tương Lai hoàn thành will have taped will have taped will have taped will have taped will have taped will have taped
TL HT Tiếp Diễn will have been taping will have been taping will have been taping will have been taping will have been taping will have been taping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would tap would tap would tap would tap would tap would tap
Conditional Perfect would have taped would have taped would have taped would have taped would have taped would have taped
Conditional Present Progressive would be taping would be taping would be taping would be taping would be taping would be taping
Conditional Perfect Progressive would have been taping would have been taping would have been taping would have been taping would have been taping would have been taping
Present Subjunctive tap tap tap tap tap tap
Past Subjunctive taped taped taped taped taped taped
Past Perfect Subjunctive had taped had taped had taped had taped had taped had taped
Imperative tap Let′s tap tap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button