Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Target

Cách chia động từ target rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ target ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TARGET

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to target targeting targeted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn target target targets target target target
Hiện tại tiếp diễn am targeting are targeting is targeting are targeting are targeting are targeting
Quá khứ đơn targeted targeted targeted targeted targeted targeted
Quá khứ tiếp diễn was targeting were targeting was targeting were targeting were targeting were targeting
Hiện tại hoàn thành have targeted have targeted has targeted have targeted have targeted have targeted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been targeting have been targeting has been targeting have been targeting have been targeting have been targeting
Quá khứ hoàn thành had targeted had targeted had targeted had targeted had targeted had targeted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been targeting had been targeting had been targeting had been targeting had been targeting had been targeting
Tương Lai will target will target will target will target will target will target
TL Tiếp Diễn will be targeting will be targeting will be targeting will be targeting will be targeting will be targeting
Tương Lai hoàn thành will have targeted will have targeted will have targeted will have targeted will have targeted will have targeted
TL HT Tiếp Diễn will have been targeting will have been targeting will have been targeting will have been targeting will have been targeting will have been targeting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would target would target would target would target would target would target
Conditional Perfect would have targeted would have targeted would have targeted would have targeted would have targeted would have targeted
Conditional Present Progressive would be targeting would be targeting would be targeting would be targeting would be targeting would be targeting
Conditional Perfect Progressive would have been targeting would have been targeting would have been targeting would have been targeting would have been targeting would have been targeting
Present Subjunctive target target target target target target
Past Subjunctive targeted targeted targeted targeted targeted targeted
Past Perfect Subjunctive had targeted had targeted had targeted had targeted had targeted had targeted
Imperative target Let′s target target

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button