Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Eat

Cách chia động từ eat rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ eat ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: EAT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to eat eating eaten
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn eat eat eats eat eat eat
Hiện tại tiếp diễn am eating are eating is eating are eating are eating are eating
Quá khứ đơn ate ate ate ate ate ate
Quá khứ tiếp diễn was eating were eating was eating were eating were eating were eating
Hiện tại hoàn thành have eaten have eaten has eaten have eaten have eaten have eaten
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been eating have been eating has been eating have been eating have been eating have been eating
Quá khứ hoàn thành had eaten had eaten had eaten had eaten had eaten had eaten
QK hoàn thành Tiếp diễn had been eating had been eating had been eating had been eating had been eating had been eating
Tương Lai will eat will eat will eat will eat will eat will eat
TL Tiếp Diễn will be eating will be eating will be eating will be eating will be eating will be eating
Tương Lai hoàn thành will have eaten will have eaten will have eaten will have eaten will have eaten will have eaten
TL HT Tiếp Diễn will have been eating will have been eating will have been eating will have been eating will have been eating will have been eating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would eat would eat would eat would eat would eat would eat
Conditional Perfect would have eaten would have eaten would have eaten would have eaten would have eaten would have eaten
Conditional Present Progressive would be eating would be eating would be eating would be eating would be eating would be eating
Conditional Perfect Progressive would have been eating would have been eating would have been eating would have been eating would have been eating would have been eating
Present Subjunctive eat eat eat eat eat eat
Past Subjunctive ate ate ate ate ate ate
Past Perfect Subjunctive had eaten had eaten had eaten had eaten had eaten had eaten
Imperative eat Let′s eat eat

3 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button