Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Tear

Cách chia động từ tear rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ tear ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TEAR

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to tear tearing torn
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn tear tear tears tear tear tear
Hiện tại tiếp diễn am tearing are tearing is tearing are tearing are tearing are tearing
Quá khứ đơn tore tore tore tore tore tore
Quá khứ tiếp diễn was tearing were tearing was tearing were tearing were tearing were tearing
Hiện tại hoàn thành have torn have torn has torn have torn have torn have torn
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been tearing have been tearing has been tearing have been tearing have been tearing have been tearing
Quá khứ hoàn thành had torn had torn had torn had torn had torn had torn
QK hoàn thành Tiếp diễn had been tearing had been tearing had been tearing had been tearing had been tearing had been tearing
Tương Lai will tear will tear will tear will tear will tear will tear
TL Tiếp Diễn will be tearing will be tearing will be tearing will be tearing will be tearing will be tearing
Tương Lai hoàn thành will have torn will have torn will have torn will have torn will have torn will have torn
TL HT Tiếp Diễn will have been tearing will have been tearing will have been tearing will have been tearing will have been tearing will have been tearing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would tear would tear would tear would tear would tear would tear
Conditional Perfect would have torn would have torn would have torn would have torn would have torn would have torn
Conditional Present Progressive would be tearing would be tearing would be tearing would be tearing would be tearing would be tearing
Conditional Perfect Progressive would have been tearing would have been tearing would have been tearing would have been tearing would have been tearing would have been tearing
Present Subjunctive tear tear tear tear tear tear
Past Subjunctive tore tore tore tore tore tore
Past Perfect Subjunctive had torn had torn had torn had torn had torn had torn
Imperative tear Let′s tear tear

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. local hookup site.

Nên đọc
Close
Back to top button