Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Document

Cách chia động từ document rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ document ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DOCUMENT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to document documenting documented
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn document document documents document document document
Hiện tại tiếp diễn am documenting are documenting is documenting are documenting are documenting are documenting
Quá khứ đơn documented documented documented documented documented documented
Quá khứ tiếp diễn was documenting were documenting was documenting were documenting were documenting were documenting
Hiện tại hoàn thành have documented have documented has documented have documented have documented have documented
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been documenting have been documenting has been documenting have been documenting have been documenting have been documenting
Quá khứ hoàn thành had documented had documented had documented had documented had documented had documented
QK hoàn thành Tiếp diễn had been documenting had been documenting had been documenting had been documenting had been documenting had been documenting
Tương Lai will document will document will document will document will document will document
TL Tiếp Diễn will be documenting will be documenting will be documenting will be documenting will be documenting will be documenting
Tương Lai hoàn thành will have documented will have documented will have documented will have documented will have documented will have documented
TL HT Tiếp Diễn will have been documenting will have been documenting will have been documenting will have been documenting will have been documenting will have been documenting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would document would document would document would document would document would document
Conditional Perfect would have documented would have documented would have documented would have documented would have documented would have documented
Conditional Present Progressive would be documenting would be documenting would be documenting would be documenting would be documenting would be documenting
Conditional Perfect Progressive would have been documenting would have been documenting would have been documenting would have been documenting would have been documenting would have been documenting
Present Subjunctive document document document document document document
Past Subjunctive documented documented documented documented documented documented
Past Perfect Subjunctive had documented had documented had documented had documented had documented had documented
Imperative document Let′s document document

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button