Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Test

Cách chia động từ test rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ test ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TEST

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to test testing tested
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn test test tests test test test
Hiện tại tiếp diễn am testing are testing is testing are testing are testing are testing
Quá khứ đơn tested tested tested tested tested tested
Quá khứ tiếp diễn was testing were testing was testing were testing were testing were testing
Hiện tại hoàn thành have tested have tested has tested have tested have tested have tested
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been testing have been testing has been testing have been testing have been testing have been testing
Quá khứ hoàn thành had tested had tested had tested had tested had tested had tested
QK hoàn thành Tiếp diễn had been testing had been testing had been testing had been testing had been testing had been testing
Tương Lai will test will test will test will test will test will test
TL Tiếp Diễn will be testing will be testing will be testing will be testing will be testing will be testing
Tương Lai hoàn thành will have tested will have tested will have tested will have tested will have tested will have tested
TL HT Tiếp Diễn will have been testing will have been testing will have been testing will have been testing will have been testing will have been testing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would test would test would test would test would test would test
Conditional Perfect would have tested would have tested would have tested would have tested would have tested would have tested
Conditional Present Progressive would be testing would be testing would be testing would be testing would be testing would be testing
Conditional Perfect Progressive would have been testing would have been testing would have been testing would have been testing would have been testing would have been testing
Present Subjunctive test test test test test test
Past Subjunctive tested tested tested tested tested tested
Past Perfect Subjunctive had tested had tested had tested had tested had tested had tested
Imperative test Let′s test test

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button