Thaw

Cách chia động từ thaw rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ thaw ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: THAW

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to thaw thawing thawed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn thaw thaw thaws thaw thaw thaw
Hiện tại tiếp diễn am thawing are thawing is thawing are thawing are thawing are thawing
Quá khứ đơn thawed thawed thawed thawed thawed thawed
Quá khứ tiếp diễn was thawing were thawing was thawing were thawing were thawing were thawing
Hiện tại hoàn thành have thawed have thawed has thawed have thawed have thawed have thawed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been thawing have been thawing has been thawing have been thawing have been thawing have been thawing
Quá khứ hoàn thành had thawed had thawed had thawed had thawed had thawed had thawed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been thawing had been thawing had been thawing had been thawing had been thawing had been thawing
Tương Lai will thaw will thaw will thaw will thaw will thaw will thaw
TL Tiếp Diễn will be thawing will be thawing will be thawing will be thawing will be thawing will be thawing
Tương Lai hoàn thành will have thawed will have thawed will have thawed will have thawed will have thawed will have thawed
TL HT Tiếp Diễn will have been thawing will have been thawing will have been thawing will have been thawing will have been thawing will have been thawing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would thaw would thaw would thaw would thaw would thaw would thaw
Conditional Perfect would have thawed would have thawed would have thawed would have thawed would have thawed would have thawed
Conditional Present Progressive would be thawing would be thawing would be thawing would be thawing would be thawing would be thawing
Conditional Perfect Progressive would have been thawing would have been thawing would have been thawing would have been thawing would have been thawing would have been thawing
Present Subjunctive thaw thaw thaw thaw thaw thaw
Past Subjunctive thawed thawed thawed thawed thawed thawed
Past Perfect Subjunctive had thawed had thawed had thawed had thawed had thawed had thawed
Imperative thaw Let′s thaw thaw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button