Thicken

thicken

Cách chia động từ thicken rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ thicken ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: THICKEN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to thicken thickening thickened
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn thicken thicken thickens thicken thicken thicken
Hiện tại tiếp diễn am thickening are thickening is thickening are thickening are thickening are thickening
Quá khứ đơn thickened thickened thickened thickened thickened thickened
Quá khứ tiếp diễn was thickening were thickening was thickening were thickening were thickening were thickening
Hiện tại hoàn thành have thickened have thickened has thickened have thickened have thickened have thickened
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been thickening have been thickening has been thickening have been thickening have been thickening have been thickening
Quá khứ hoàn thành had thickened had thickened had thickened had thickened had thickened had thickened
QK hoàn thành Tiếp diễn had been thickening had been thickening had been thickening had been thickening had been thickening had been thickening
Tương Lai will thicken will thicken will thicken will thicken will thicken will thicken
TL Tiếp Diễn will be thickening will be thickening will be thickening will be thickening will be thickening will be thickening
Tương Lai hoàn thành will have thickened will have thickened will have thickened will have thickened will have thickened will have thickened
TL HT Tiếp Diễn will have been thickening will have been thickening will have been thickening will have been thickening will have been thickening will have been thickening
Điều Kiện Cách Hiện Tại would thicken would thicken would thicken would thicken would thicken would thicken
Conditional Perfect would have thickened would have thickened would have thickened would have thickened would have thickened would have thickened
Conditional Present Progressive would be thickening would be thickening would be thickening would be thickening would be thickening would be thickening
Conditional Perfect Progressive would have been thickening would have been thickening would have been thickening would have been thickening would have been thickening would have been thickening
Present Subjunctive thicken thicken thicken thicken thicken thicken
Past Subjunctive thickened thickened thickened thickened thickened thickened
Past Perfect Subjunctive had thickened had thickened had thickened had thickened had thickened had thickened
Imperative thicken Let′s thicken thicken

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button