Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Thread

Cách chia động từ thread rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ thread ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: THREAD

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to thread threading threaded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn thread thread threads thread thread thread
Hiện tại tiếp diễn am threading are threading is threading are threading are threading are threading
Quá khứ đơn threaded threaded threaded threaded threaded threaded
Quá khứ tiếp diễn was threading were threading was threading were threading were threading were threading
Hiện tại hoàn thành have threaded have threaded has threaded have threaded have threaded have threaded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been threading have been threading has been threading have been threading have been threading have been threading
Quá khứ hoàn thành had threaded had threaded had threaded had threaded had threaded had threaded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been threading had been threading had been threading had been threading had been threading had been threading
Tương Lai will thread will thread will thread will thread will thread will thread
TL Tiếp Diễn will be threading will be threading will be threading will be threading will be threading will be threading
Tương Lai hoàn thành will have threaded will have threaded will have threaded will have threaded will have threaded will have threaded
TL HT Tiếp Diễn will have been threading will have been threading will have been threading will have been threading will have been threading will have been threading
Điều Kiện Cách Hiện Tại would thread would thread would thread would thread would thread would thread
Conditional Perfect would have threaded would have threaded would have threaded would have threaded would have threaded would have threaded
Conditional Present Progressive would be threading would be threading would be threading would be threading would be threading would be threading
Conditional Perfect Progressive would have been threading would have been threading would have been threading would have been threading would have been threading would have been threading
Present Subjunctive thread thread thread thread thread thread
Past Subjunctive threaded threaded threaded threaded threaded threaded
Past Perfect Subjunctive had threaded had threaded had threaded had threaded had threaded had threaded
Imperative thread Let′s thread thread

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. dating usa.

Nên đọc
Close
Back to top button